Головна » Зразки документів ОСББ » Договори для ОСББ » Договір на виконання робіт по інформаційному обслуговуванню

Скачати документ

Договір на виконання робіт по інформаційному обслуговуванню

Договір на виконання робіт по інформаційному обслуговуванню

 

      «___» ________ 20__р.                                                                         м. ________             

Об'єднань співвласників багатоквартирних будинків __________, надалі іменується ”ЗАМОВНИК”), в особі  голови правління ____________________, що діє на підставі Статуту,

Та

Фізична особа – підприємець ______________________, (надалі іменується  “ВИКОНАВЕЦЬ”), що здійснює свою діяльність на підставі Свідоцтва про реєстрацію серія ___ № ___________, з іншого боку, уклали цей договір про наступне:

 

І.Предмет  договору

1.1.ЗАМОВНИК доручає, а ВИКОНАВЕЦЬ приймає на себе виконання  наступних робіт:

- виправлення помилок в програмному продукті « 1С»;

- внесення змін згідно чинного законодавства;

- періодична копія бази даних;

- архівування даних;

- надання інформаційних послуг з питань________________.

- профілактика програмного продукту та перевірка цілісності системи;

- погодження в Сихівській адміністрації  вихідних файлів;

- навчання керуючого, бухгалтера та паспортиста і консультації в обсязі 5 год. на місяць з питань_______________.

1.2.Зміни в перелік робіт, визначених в п.1.1, в подальшому вносити додатковими угодами, які будуть невід’ємною частиною даного Договору.

1.3. Інформація, що  накопичена ВИКОНАВЦЕМ,  в цілях  оперативного управління  та прийняття рішень може, за згодою сторін, передаватися (в тому числі і по електронній пошті) для обновлення на комп’ютер ЗАМОВНИКА не рідше двох разів на місяць.

2. Вартість робіт та порядок розрахунків

2.1 .За надані  роботи ЗАМОВНИК здійснює ВИКОНАВЦЮ  оплату  в розмірі: 1100 (Одна тисяча сто) грн. щомісячно.

2.2.Оплата здійснюється "Замовником," після підписання акту виконаних робіт, шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок "Виконавця" до 20 числа наступного місяця.

2.3.У разі збільшення об’єму робіт кінцева сума оплати визначається актом виконаних робіт за місяць збільшення об’єму робіт.

2.4.Робота  вважається виконаною, а акт прийнятий ЗАМОВНИКОМ, якщо після надання підписаного ВИКОНАВЦЕМ акту в термін трьох робочих днів ЗАМОВНИК не пред’явив  претензії в письмовій формі. 

2.5.Вартість робіт на протязі терміну дії договору може бути зміненою за згодою сторін, внесенням письмових змін або додатку до цього договору.

2.6.Необумовлені роботи можуть бути виконані на прохання ЗАМОВНИКА за окрему плату по додатковому договору або додатком до даного Договору.

3. Права та обов’язки Сторін

3.1.Виконавець зобов’язаний:

- забезпечувати якість виконаних робіт відповідно до вимог , які узгоджені Виконавцем із Замовником або згідно із вимогами, яким такі роботи звичайно повинні відповідати;

- при неможливості в передбачений цим Договором строк виконати роботи, негайно повідомити про це Замовника у письмовій формі з обґрунтуванням.

3.2.Виконавець має право:

-отримувати від Замовника інформацію, необхідну для виконання робіт за цим Договором;

-отримати за виконану роботу оплату в розмірах і строки, передбачені цим Договором.

3.3.Замовник зобов’язаний:

- прийняти роботу, виконану відповідно до Договору, в разі виявлення допущених у роботі відступів від умов Договору або інших недоліків негайно заявити про них Виконавцю.

- сприяти Виконавцю у виконанні роботи у випадках, в обсязі та в порядку, встановлених цим Договором.

- забезпечувати Виконавця інформацією, необхідною для виконання робіт.

3.4.Замовник має право:

- відмовитись від прийняття результатів виконаних робіт, якщо ці роботи не відповідають умовам Договору, і вимагати від Виконавця відшкодування збитків, якщо вони виникли внаслідок невиконання або неналежного виконання Виконавцем взятих на себе обов’язків за цим Договором.

4. Відповідальність Сторін за порушення Договору

4.1.У випадку порушення зобов’язань , що виникає з цього Договору (надалі іменується “порушення Договору”),Сторона несе відповідальність, визначену цим Договором та (або) чинним в Україні законодавством.

4.2.Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору.

4.3.Сторона не несе відповідальності за порушення Договору , якщо воно сталося не з її вини (умислу чи необережності).

4.4.Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення Договору , якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання цього Договору.

4.5.У випадку порушення строку  надання послуг Виконавець сплачує Замовнику в розмірі 0,2% за кожний день прострочення, але не більше подвійної ставки НБУ.

4.6.У випадку порушення строків перерахування коштів за виконані роботи Замовник сплачує Виконавцеві неустойку в розмірі 0,2% за кожний день прострочення, але не більше подвійної ставки НБУ.

5.   Особливі умови

5.1.При виконанні умов даного Договору ЗАМОВНИК і ВИКОНАВЕЦЬ будують свої правовідносини на основі чинного законодавства України та цього Договору.

5.2.ВИКОНАВЕЦЬ і ЗАМОВНИК зобов'язані забезпечити конфіденційність при виконанні зобов'язань цього Договору.

5.3.Виконавцем підписується заява про нерозголошення конфіденційної інформації, що стане йому відома під час виконання передбачених умовами Договору робіт.

5.4.ВИКОНАВЕЦЬ несе майнову відповідальність перед ЗАМОВНИКОМ у розмірі фактичних збитків в межах суми договору за завдані збитки внаслідок умисних дій.

5.5. В разі виявлення фактів недостовірності або неповноти бухгалтерських документів ВИКОНАВЕЦЬ зобов'язаний повідомити ЗАМОВНИКА

5.6.Керівництво господарюючого суб'єкта (ЗАМОВНИКА) відповідно до Законів України несе персональну відповідальність:

 - за повноту та достовірність первинних та інших документів, які надаються ВИКОНАВЦЮ для ведення обліку;

 - за невиконання рекомендацій ВИКОНАВЦЯ за результатами робіт.

6. Дія Договору

6.1.Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами і діє до 31 грудня 2009 р.

6.2.Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

6.3.Зміни у цей Договір набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору.

6.4. Договір припиняє свою дію в таких випадках:

 - закінчення терміну дії Договору;

 - за згодою сторін.

 - кожна з сторін цього Договору має право припинити його дію. Для цього ініціатор повинен письмово сповістити іншу сторону про наміри припинити роботи за цим Договором з обґрунтованим поясненням свого рішення в термін не менше місяця до дати розриву Договору.

- в інших випадках передбачених умовами Договору.

6.5.Цей Договір укладено в двох примірниках однакової юридичної сили, які зберігаються у кожної із сторін.

7.Форс – мажорні обставини

7.1.Сторони звільняються від відповідальності за часткове чи повне невиконання або неналежне виконання зобов’язань за Договором, якщо вони є наслідком непереборної сили (пожежі, повені, землетрусу, стихійного лиха, воєнних дій і інших обставин непереборної сили), і якщо ці обставини безпосередньо вплинули на виконання Договору, то виконання продовжується відповідно на строк, протягом якого діяли ці обставини.

7.2.Якщо форс – мажорні обставини будуть продовжуватися більше трьох місяців, то кожна зі Сторін буде мати право відмовитися від подальшого виконання зобов’язань за Договором, і в цьому випадку Договір вважається припиненим у випадку досягнення Сторонами згоди про правові наслідки по всіх умовах даного Договору.

8.Вирішення спорів

8.1.Усі суперечки, що виникають з цього Договору або пов’язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

8.2.Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного в Україні законодавства.

9. Інші умови

9.1.Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов’язані із ним, у тому числі пов’язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регламентуються цим Договором та відповідними нормами чинного в Україні законодавства.

9.2.Сторона несе повну відповідальність за правильність вказаних нею у цьому Договорі реквізитів та зобов’язується своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну , а у разі неповідомлення несе ризик настання пов’язаних із ним несприятливих наслідків.

9.3.Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід’ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викликані у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх печатками.

9.4.Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, - по одному для кожної із Сторін.

 

ЗАМОВНИК:                                                                                    ВИКОНАВЕЦЬ:

Об’єднань співвласників                                                               Фізична особа - підприємець

Багатоквартирних будинків «_________»               __________________________________

ЄДРПОУ:  ________                                                     Ідентифікаційний номер:____________

Юридична адреса: _________                                    Юридична адреса:________________

вул. _________, буд.__, кв.____                                 вул. __________, буд.__, кв_______

тел.: _____________                                                   тел.: ______________________

р/р №  2600________                                                  р/р № 2600__________________

Банк: ____________________                                    Банк: ___________________________

відділення №_____________________                       відділення № _____________________

МФО:  ___________                                                     МФО:  ________

Керівник __________/________                                  Керівник __________/ ___________                 

Скачати документ

Договір на виконання робіт по інформаційному обслуговуванню