Головна » Зразки документів ОСББ » Договори для ОСББ » Договір на виконання електромонтажних робіт

Скачати документ

Договір на виконання електромонтажних робіт

Договір на виконання електромонтажних робіт

     «___» січня 20__р.                                                                               м. ________              
Об'єднань співвласників багатоквартирних будинків __________, надалі іменується ”ЗАМОВНИК”), в особі  голови правління ____________________, що діє на підставі Статуту,
Та
Фізична особа – підприємець ______________________, (надалі іменується  “ВИКОНАВЕЦЬ”), що здійснює свою діяльність на підставі Свідоцтва про реєстрацію серія ___ № ___________, з іншого боку, уклали цей договір про наступне:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ.
1.1. Згідно цього договору ВИКОНАВЕЦЬ приймає на себе зобов`язання виконати електромонтажні роботи в приміщеннях____________за адресою:_______________, а ЗАМОВНИК зобов`язується прийняти роботу та оплатити її вартість у строки та на умовах, що визначаються цим договором та додатками до нього.
1.2. ВИКОНАВЕЦЬ приймає на себе виконання наступних робіт:
1.2.1.Безперебійне постачання електроенергії споживачам;
1.2.2.Підтримання у справному стані ввідних електрошаф;
1.2.3.Підтримання у справному стані коридорних щитових;
1.2.4.Дотримання балансу фаз під’їзду;
1.3.Зміни в перелік робіт, визначених в п.1.2 Договору, в подальшому вносити додатками до договору, які будуть невід’ємною частиною даного Договору.

2. ЦІНА ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
2.1. Ціна послуг по виконанню електромонтажних робіт, зазначених в п.1.2. Договору складає _________ грн., в тому числі ПДВ _____грн. щомісячно.
     2.2. Оплата здійснюється ЗАМОВНИКОМ шляхом перерахування на розрахунковий рахунок ВИКОНАВЦЯ коштів протягом _______ банківських днів після дати підписання акту виконаних робіт.
2.3. Датою здійснення платежу є дата списання коштів з поточного рахунку Замовника.
     2.4. Робота вважається виконаною, а акт прийнятим ЗАМОВНИКОМ, якщо після надання підписаного ВИКОНАВЦЕМ акту в термін трьох робочих днів ЗАМОВНИК не пред’явив претензії в письмовій формі.
2.5. Ціна за виконання інших додаткових робіт погоджується сторонами у відповідному додатку до договору, і сплачується на підставі вистовленого рахунку і відповідного Акту виконаних робіт.

3.СТРОК ДІЇ ТА УМОВИ РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ
3.1. Даний договір починає діяти з моменту його підписання Сторонами. Строк дії Договору складає 1 (один) рік і визначається періодом з ________ ________________ по  ____________________ .
3.2. В випадку продовження строку дії даного Договору Сторони мають право переглянути ціни на передбачені Договором роботи.
3.3. Будь-яка із сторін може розірвати цей Договір в односторонньому порядку або призупинити його виконання, якщо інша сторона:
3.3.1.Не виконує свої зобов’язання за Договором або не виконує положення Договору, з    письмовим повідомленням про цей факт іншій стороні за _____ робочих днів.
3.4.ЗАМОВНИК має право розірвати Договір у будь-який час, якщо ВИКОНАВЕЦЬ не буде виконувати свої обов’язки на рівні, що задовольняє ЗАМОВНИКА.
3.5.У випадку розірвання Договору платежі по договору  проводяться на дату розірвання Договору з врахуванням об’єму виконаних робіт.

4.ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
4.1. Замовник зобов’язується:
  4.1.1.Своєчасно здійснювати оплату в строки, зазначені в даному Договорі;
  4.1.2.Підписувати надані Виконавцем Акти або давати мотивовану відмову від їх                підписання протягом трох робочих днів з моменту їх отримання.
  4.1.3.Забезпечити доступ до об’єктів, а саме: в визначені приміщення в яких мають проводитисьелектромонтажні роботи;
  4.1.4.Відповідно до цього договору ЗАМОВНИК має право здійснювати контроль і технічний нагляд за відповідністю обсягу і якості виконуваних робіт.
4.2. Виконавець зобов’язується:
4.2.1. ВИКОНАВЦЬ зобов’язуэться працювати п’ять днів на тиждень з 09.00 до 18.00 з   переривом на обід з 13.00 до 14.00 за винятком вихідних і при необхідності  і у вихідні.
4.2.2.Своєчасно та якісно виконувати роботи, які є предметом цього договору.;
4.2.3.Своєчасно надати Акти виконаних робіт і рахунки, які підлягають оплаті;
4.2.4.У термін _______ робочі дні усунути за свій рахунок брак та недоробки, виявлені ЗАМОВНИКОМ у процесі контролювання якості виконаних ВИКОНАВЦЕМ робіт згідно даного Договору.
4.2.5.Відповідальність за виконання техніки безпеки та пожежної безпеки при виконанні робіт за цим договором покладається на ВИКОНАВЦЯ.
4.2.6.ВИКОНАВЕЦЬ несе повну відповідальність за шкоду нанесену обладнанню ЗАМОВНИК ,які виникли з вини ВИКОНАВЦЯ при виконані робіт за цим Договором.

5.ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
5.1. В випадку порушення умов даного Договору, винна Сторона несе відповідальність визначену цим Договором або чинним законодавством України.
5.2. За цим договором, сплата винуватою Стороною визначенних даним договором та/або чинним законодавством України штрафних санкцій (неустойка, пеня, штраф) не звільняє останню від обов’язку від виконання обовязків за Договором в натурі та в повному обсязі.
5.3. В випадку безпідставної відмови будь-якої із сторін від підписання Акту виконаних робіт, Сторона, яка безпідставно відмовилася або ухиляється від підписання Акту, сплачує іншій стороні штраф в розмірі 02% від суми, яка підлягає сплаті.
5.4.Виконавець повинен компенсувати шкоду, нанесену майну Замовника, якщо така шкода є прямим результатом неправомірних дій Виконавця .
5.5. За несвоєчасне перерахування коштів ЗАМОВНИК сплачує пеню в розмірі 0,2 відсотка за кожен день несплати.
6.ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
6.1. Усі спори, що виникають між Сторонами в процессі здійснення умов Договору, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.
6.2. Якщо спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку, відповідно до чинного законодавства України.

7.ФОРС-МАЖОР
7.1. Сторони погодились, що у разі виникнення форс-мажорних обставин (дії непереборної сили, які незалежать від волі сторін), а саме: військові дії, блокада, ембарго, пожежі, повені, епідемії, землетруси, інші стихійні лиха і т.п.,строк виконання зобов’язань за даним договором переноситься на період, протягом якого будуть діяти такі обставини і жодна із сторін не несе відповідальності за невиконання умов Договору.
7.2.Сторона, що не виконує свого зобов’язання внаслідок дії непереборної сили, повинна негайно повідомити іншу сторону про перешкоду і її вплив на виконання зобовязань за данним Договором.
7.3.Якщо форс-мажорні обставини діють більше ніж 30 календарних днів, то Сторона, за своїм бажанням, має розірвати Договір. В даному випадку ні одна із сторін не має права вимагати від іншої сторони компенсації за будь-які збитки, крім тих, що виникли до початку дії форс-мажорних обставин.
8.ОСОБЛИВІ УМОВИ
8.1.Відповідальність за дотриманням порядку та правил безпеки по виконанню електромонтажних робіт покладаються на ВИКОНАВЦЯ.
8.2.За невиконання правил безпеки ВИКОНАВЕЦЬ несе особисту відповідальність.
    8.3.ВИКОНАВЕЦЬ не є підконтрольним з боку членів правління Асоціації та не повинен виконувати будь-яких робіт на прохання окремих мешканців будинку, якщо така робота не передбачена умовами Договору.

9.ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ
9.1. Цей Договір являє собою повне взаємопорозуміння Сторін відносно предмету договору, ціни договору, строку дії договору та інших умов.
9.2. Доповнення, додатки та відмови до даного договору вважаються  дійсними тільки в тому випадку, якщи вони надані в письмовій формі і підписанні Сторами.
9.3. Жодна із сторін не має права передавати свої права та обов’язки  за Договором третій стороні без попередньої письмової згоди на це іншої сторони.
9.4. Всі повідомлення, які відносяться до виконання умов договору здійснюється в письмовій формі і підписуються уповноваженою особою сторони.
9.5.Будь-яке повідомлення вважається отриманим якщо воно вручено адресату під розписку, при цьому адресат підписує копію повідомлення про вручення, яка повертається відправнику.
9.6.Всі доповнення і додатки є невід’ємною частиною Договору.
9.7. Даний Договір укладений в 2 (двох) оригінальних примірниках українською мовою. Один оригінальній примірник Договору знаходиться у Замовника, інший оригінальній примірник – у Виконавця.
10. РЕКВІЗИТИ СТОРІН:

ЗАМОВНИК:                                                           ВИКОНАВЕЦЬ:
Об’єднань співвласників                                        Фізична особа - підприємець
Багатоквартирних будинків «_________»           __________________________________
ЄДРПОУ:  ________                                                           Ідентифікаційний номер:____________
Юридична адреса: _________                                Юридична адреса:________________
вул. _________, буд.__, кв.____                            вул. __________, буд.__, кв_______
тел.: _____________                                                тел.: ______________________
р/р №  2600________                                                           р/р № 2600__________________
Банк: ____________________                                Банк: ___________________________
відділення №_____________________                  відділення № _____________________
МФО:  ___________                                                МФО:  ________
Керівник __________/________                            Керівник __________/ ___________                    

Скачати документ

Договір на виконання електромонтажних робіт