Головна » Документи для стоврення будинкового комітету

Документи для стоврення будинкового комітету

1. Законовча база

1.1.Відповідно до положень Закону України «Про місцеве самоврядування»:
Стаття 14. Органи самоорганізації населення
1. Сільські, селищні, міські, районні в місті (у разі їх створення) ради можуть дозволяти за ініціативою жителів створювати будинкові, вуличні, квартальні та інші органи самоорганізації населення і наділяти їх частиною власної компетенції, фінансів, майна.
2. Правовий статус, порядок організації та діяльності органів самоорганізації населення за місцем проживання визначаються законом.
1.2.Відповідно до Закону України «Про органи самоорганізації населення»:
Стаття 2. Основні терміни, використані в цьому Законі
…органи самоорганізації населення – представницькі органи, що створюються жителями, які на законних підставах проживають на території села, селища, міста або їх частин, для вирішення завдань, передбачених цим Законом;
власні повноваження органу самоорганізації населення – повноваження, надані відповідно до Конституції законів України сільською, селищною, міською або районною у місті (у разі її створення) радою органу самоорганізації населення під час його утворення;
делеговані повноваження органу самоорганізації населення – повноваження сільської, селищної, міської, районної у місті (у разі її створення) ради, якими вона додатково наділяє орган самоорганізації населення.
Стаття 3. Поняття органу самоорганізації населення
1. Орган самоорганізації населення є однією з форм участі членів територіальних громад сіл, селищ, міст, районів у містах у вирішенні окремих питань місцевого значення.
2. Органами самоорганізації населення є будинкові, вуличні, квартальні комітети, комітети мікрорайонів, комітети районів у містах, сільські, селищні комітети.
Стаття 8. Порядок ініціювання створення органу самоорганізації населення
1. З ініціативою про створення органу самоорганізації населення до сільської, селищної, міської, районної у місті (у разі її створення) ради можуть звернутися збори (конференція) жителів за місцем проживання за умови, якщо в них брало участь (було представлено) не менше половини жителів відповідної території, які мають право голосу.
На зборах (конференції) жителів за місцем проживання обирається також ініціативна група, члени якої будуть представляти інтереси жителів – учасників зборів (конференції) у відповідній місцевій раді.
2. Рішення зборів (конференції) приймається більшістю голосів їх учасників.
3. Ініціативна група подає до сільської, селищної, міської, районної у місті (у разі її створення) ради заяву про створення органу самоорганізації населення, протокол зборів (конференції) жителів за місцем проживання про ініціювання створення органу самоорганізації населення із зазначенням основних напрямів діяльності створюваного органу самоорганізації населення, а також список учасників зборів (конференції) жителів за місцем проживання із зазначенням прізвища, імені, по батькові, року народження, серії і номера паспорта та домашньої адреси кожного учасника зборів (конференції) жителів.
Стаття 12. Положення про орган самоорганізації населення
1. Збори (конференція) жителів на підставі рішення сільської, селищної, міської, районної у місті (у разі її створення) ради про створення органів самоорганізації населення відповідно до Конституції та законів України, інших нормативно-правових актів, актів та рішень відповідних органів місцевого самоврядування затверджують Положення про орган самоорганізації населення (далі – Положення).
2. У Положенні зазначаються:
1) назва та юридична адреса органу самоорганізації населення;
2) основні завдання та напрями діяльності органу самоорганізації населення;
3) права і обов’язки членів органу самоорганізації населення;
4) територія, у межах якої діє орган самоорганізації населення;
5) строк повноважень органу самоорганізації населення та порядок їх дострокового припинення;
6) порядок використання коштів та іншого майна, порядок звітності;
7) порядок припинення діяльності органу самоорганізації населення;
8) інші питання, пов’язані з діяльністю органу самоорганізації населення.
3. Контроль за додержанням органом самоорганізації населення Положення про нього покладається на раду та її виконавчий орган, який здійснив реєстрацію органу самоорганізації населення.
Стаття 13. Легалізація органу самоорганізації населення
1. Легалізація органу самоорганізації населення є обов’язковою і здійснюється шляхом його реєстрації або повідомлення про заснування.
У разі реєстрації орган самоорганізації населення набуває статусу юридичної особи.
2. Реєстрація органу самоорганізації населення здійснюється виконавчим комітетом відповідної ради (далі – реєструючий орган).
3. Для реєстрації органу самоорганізації населення уповноважені зборами (конференцією) жителів за місцем проживання їх представники подають до реєструючого органу заяву.
До заяви про реєстрацію органу самоорганізації населення додаються:
1) копія рішення відповідної ради про надання дозволу на створення органу самоорганізації населення;
2) протокол зборів (конференції) жителів за місцем проживання з рішеннями про обрання членів органу самоорганізації населення та його персональний склад, про затвердження Положення, про обрання уповноважених представників для проведення реєстрації органу самоорганізації населення;
3) Положення, затверджене зборами (конференцією) жителів за місцем проживання, – у двох примірниках;
4) персональний склад членів органу самоорганізації населення із зазначенням прізвищ, імені та по батькові, року народження, місця проживання.
4. Заява про реєстрацію органу самоорганізації населення розглядається реєструючим органом у місячний термін з дня подання всіх необхідних документів відповідно до вимог цього Закону.
5. Реєструючий орган може проводити перевірку відомостей, що містяться в поданих на реєстрацію документах.
6. За результатами розгляду заяви приймається рішення про реєстрацію або відмову в реєстрації.
7. Підставою для відмови у реєстрації є обрання органу самоорганізації населення з порушенням вимог Конституції України, цього Закону, Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та інших нормативно-правових актів.
8. Про результати розгляду заяви реєструючий орган у 10-денний термін з дня прийняття рішення про реєстрацію або про відмову в реєстрації повідомляє уповноважених зборами (конференцією) жителів за місцем проживання їх представників.
9. Рішення про відмову у реєстрації органу самоорганізації населення може бути оскаржено у встановленому законом порядку до суду.
10. У разі внесення змін до Положення до реєструючого органу подаються:
заява, підписана керівником органу самоорганізації населення;
протокол зборів (конференції) жителів за місцем проживання про затвердження змін до Положення, текст змін.
11. Органи самоорганізації населення можуть легалізувати своє заснування шляхом письмового повідомлення відповідного виконавчого комітету сільської, селищної, міської, районної у місті (у разі її створення) ради.
12. Виконавчий комітет сільської, селищної, міської, районної у місті (у разі її створення) ради затверджує методичні рекомендації порядку здійснення легалізації органів самоорганізації населення, а також надає необхідну організаційну та правову допомогу органам самоорганізації населення у проведенні їх легалізації.

2.Статутні документи

Будинковий комітет, який утворюється без створення юридичної особи може мати власний статут (положення) обов’язкова сила якого буде розповсюджуватись на його членів за їх власним бажанням.
Приблизний текст такого статуту (положення) може виглядати наступним чином:

Положення про будинковий комітет

1. Загальні положення
1.1. Будинковий комітет багатоквартирного будинку за адресою: Україна, __________________________________ (надалі Будинковий комітет) як орган самоорганізації населення створюється на підставі Закону України «Про органи самоорганізації населення».
1.2. Власники квартир та квартиронаймачі зобов’язані виконувати вимоги діючого законодавства, вказаного та зазначеного Положення.
1.3. Будинковий комітет створено виключно для вирішення проблем обслуговування будинку, прибудинкової території, території спільного користування.
1.4. Будинковий комітет відповідає за своїми зобов’язаннями коштами і майном будинкового комітету, від свого імені набуває майнові та немайнові права та зобов’язання, виступає позивачем та відповідачем у суді, господарському суді та комерційному арбітражі.
1.5. Будинковий комітет не відповідає по зобов’язаннях квартиронаймачів та власників квартир.
1.6. Місцезнаходження будинкового комітету, юридична адреса:______________, будинок ____.
1.7.Повна назва «________________________________________».
2. Основні напрями діяльності
2.1.Визначити наступні основні напрями діяльності будинкового комітету «______________________________-»:
- створення умов для участі мешканців у рішенні питань місцевого значення в межах Конституції, законів України;
- захист прав власності співвласників будинку № ___, що знаходиться за адресою:________________________;
- задоволення соціальних, культурних, побутових і інших потреб співвласників будинку шляхом контролю за наданням їм відповідних послуг, що надаються комунальними та приватними підприємствами міста;
- участь у реалізації соціально-економічного та культурного розвитку.
3. Мета діяльності будинкового комітету
3.1. Метою діяльності будинкового комітету є:
- забезпечення контролю за належним утриманням будинку та прибудинкової території;
- сприяння власникам та квартиронаймачам в укладанні договорів, на обслуговування будинку та прибудинкової території, з підрядними організаціями;
- сприяння виконанню власниками квартир та квартиронаймачами вимог Правил користування приміщеннями житлових будинків та прибудинковими територіями;
- участь у конкурсах з визначення виконавця житлово-комунальних послуг по утриманню будинку та прибудинкової території;
- сприяння, за допомогою фахівців юридичного права, захисту прав та законних інтересів власників квартир та квартиронаймачів у державних органах влади і управління, органах місцевого самоврядування, в судах.
- визначення порядку обслуговування і ремонту будинку та утримання прибудинкової території, а також приймання рішення про періодичність проведення поточного ремонту.
- приймати участь у плануванні робіт по обслуговуванню житлового будинку та підписання актів виконаних робіт.
4. Права і обов’язки будинкового комітету
4.1. Будинковий комітет має право:
4.1.1. Приймати участь у засіданні конкурсної комісії з визначення виконавця житлово-комунальних послуг по утриманню будинку та прибудинкової території.
4.1.2. Вимагати від виконавця житлово-комунальних послуг підписання актів виконаних робіт за допомогою яких здійснюється контроль за якістю виконаних робіт з утримання будинку та прибудинкової території .
4.1.3. Сприяти власникам та квартиронаймачам в укладанні договорів, на обслуговування будинку та прибудинкової території, та на надання інших комунальних послуг.
4.1.4. Розпоряджатися коштами будинкового комітету, у разі їх наявності, відповідно до кошторису, затвердженого загальними зборами жителів будинку.
4.1.5. Залучаючи фахівців з права та економіки, захищати права та охоронювані законом інтереси співвласників будинку (власників квартир, квартиронаймачів) у державних органах влади і управліннях, органах місцевого самоврядування, в судах.
4.1.6. Здійснювати інші дії, що відповідають цілям і меті діяльності будинкових комітетів.
4.1.7. Члени органу самоорганізації населення мають право брати участь у засіданнях ______________ міської ради та виконавчого органу ради, що стосуються їх діяльності, а також при розгляді питань, ініційованих органом самоорганізації населення, з правом дорадчого голосу.
4.2.Будинковий комітет зобов’язаний:
4.2.1. Спираючись на Закон України “Про житлово-комунальні послуги”, рішення Міської ради забезпечувати контроль за якістю послуг, які надаються підприємствами, що обслуговують житловий будинок.
4.2.2. Забезпечувати належний контроль за санітарним, протипожежним і технічним станом конструктивних елементів будинку, електричного та сантехнічного обладнання, допоміжних приміщень та місць спільного користування будинку, санітарним станом прибудинкової території та території спільного користування.
4.2.3. Представляти інтереси членів будинкового комітету у відносинах з органами влади таюридичними і фізичними особами.
4.2.4. Звертатися до членів будинкового комітету с проханням своєчасно здійснювати плату за отримані, згідно договору, послуги по утриманню будинку та прибудинкової території .
4.2.5. Здійснювати контроль за виконанням договірних зобов’язань організаціями, які надають послуги з централізованого опалення, постачання питної води і водовідведення .
4.2.6. Не рідше одного разу на рік зобов’язаний звітувати про свою діяльність на загальних зборах (конференції) жителів будинку.
4.2.7. На вимогу співвласників будинку надавати для ознайомлення рішення будинкового комітету, а також надавати засвідчені секретарем цього органу копії рішень, прийнятих органом самоорганізації населення.
5. Органи управління будинкового комітету
5.1. Органами управління будинкового комітету є: загальні збори жильців будинку, рада будинкового комітету, ревізійна комісія.
5.2. Вищим органом управління будинкового комітету є загальні збори. Кожну квартиру на загальних зборах представляє один представник і відповідно – один голос.
5.3. Загальні збори скликаються радою будинкового комітету не менше одного разу на рік. Позачергові збори скликаються на вимогу всіх членів ради, або не менше 20 відсотків від кількості квартир.
5.4. Повідомлення про проведення загальних зборів надсилається (вручається) представнику кожної квартири за 5 днів до проведення загальних зборів. В повідомленні про проведення загальних зборів зазначається порядок денний, дата та місце їх проведення.
5.5. Загальні збори є чинними, якщо на них присутні представники не менше 30 відсотків квартир. Рішення загальних зборів приймаються простою більшістю голосів присутніх на зборах. У разі відсутності кворуму для проведення загальних зборів рада будинкового комітету визначає нову дату і час їх проведення, про що представникам квартир надається додаткова інформація. Нові збори призначаються не раніше 10 днів і не пізніше 20 днів з моменту рішення попередніх зборів, які не відбулися, і є чинними, якщо на них присутні представники не менше 20 відсотків квартир.
5.6. Рішення, що прийняті загальними зборами жильців будинку, є обов’язковими для всіх власників квартир та квартиронаймачів, в тому числі для тих, що не брали участі у голосуванні.
5.7. До виключної компетенції загальних зборів жильців відносяться:
5.7.1. Створення будинкового комітету.
5.7.2. Затвердження Положення будинкового комітету.
5.7.3. Внесення змін і доповнень до Положення будинкового комітету.
5.7.4. Затвердження кошторису надходжень та витрат.
5.7.5. Реорганізація будинкового комітету.
5.7.6. Вирішення форми існування будинкового комітету.
5.7.7. Обрання членів будинкового комітету.
5.7.8. Обрання ради та голови будинкового комітету.
5.7.9. Обрання ревізійної комісії.
5.7.10. Визначення розмірів та платежів власниками квартир та квартиронаймачами.
5.8. Рішення може бути прийнято шляхом письмового опитування власників квартир та квартиронаймачів.
5.9. Рішення, які прийняті на загальних зборах, підписуються головою будинкового комітету та секретарем зборів і підлягають постійному зберіганню.
5.10. Керівництво поточною діяльністю здійснює рада будинкового комітету. Рада будинкового комітету має право приймати рішення з усіх питань діяльності будинкового комітету за винятком тих, які віднесені до виключної компетенції загальних зборів. Рада будинкового комітету є виконавчим органом і підзвітна загальним зборам.
5.11. Порядок обирання та відкликання членів ради, їх кількісний склад та строки обирання встановлюються загальними зборами.
5.12. До компетенції ради будинкового комітету відноситься:
5.12.1. Сприяння своєчасній сплаті власниками квартир та квартиронаймачами платежів, встановлених рішенням загальних зборів та оплати житлово-комунальних послуг.
5.12.2. Розпорядження коштами будинкового комітету відповідно до затвердженого загальними зборами кошторису.
5.12.3. Ведення діловодства, бухгалтерського обліку та звітності про діяльність будинкового комітету.
5.12.4. Скликання та організація проведення загальних зборів власників квартир та квартиронаймачів.
5.13. Голова будинкового комітету забезпечує виконання рішень загальних зборів власників квартир та квартиронаймачів, діє без довіреності від імені будинкового комітету, укладає в межах своєї компетенції угоди, розпоряджається коштами будинкового комітету відповідно до затвердженого кошторису.
5.14. У разі відсутності голови ради будинкового комітету його обов’язки виконує заступник.
5.15. Засідання ради будинкового комітету проводиться не рідше одного разу в шість місяців і скликається головою. Рішення ради будинкового комітету приймається 2/3 голосів від загальної чисельності членів ради.
5.16. Для здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю ради будинкового комітету на загальних зборах власників квартир та квартиронаймачів обирається ревізійна комісія (ревізор). Порядок діяльності ревізійної комісії (ревізора) та її кількісний склад затверджується загальними зборами. Рішення загальних зборів власників квартир та квартиронаймачів про затвердження річного звіту, кошторису видатків і надходжень та розмір платежів власників квартир та квартиронаймачів приймаються з урахуванням висновків ревізійної комісії (ревізора). Ревізійна комісія (ревізор) зобов’язана вимагати позачергового скликання загальних зборів у разі виникнення загрози суттєвим інтересам власників квартир та квартиронаймачів або зловживань, вчинених посадовими особами.
6.Повноваження будинкового комітету
Будинковий комітет «________________________» має наступні повноваження:
- сприяти дотриманню Конституції і законів України, реалізації актів Президента України і органів виконавчої влади, рішень міської ради і його виконавських органів, розпоряджень міського голови, рішень, прийнятих місцевими референдумами;
- вносити в установленому порядку пропозиції до проектів програм соціально-економічного і культурного розвитку міста і проектів міського бюджету;
- організовувати на добровільній основі участь населення в здійсненні заходів щодо охорони пам’ятників історії і культури, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, будівництва і ремонту доріг, тротуарів, комунальних мереж, об’єктів загального користування з дотриманням встановленого законодавством порядку проведення таких робіт;
- здійснювати контроль за якістю житлово-комунальних послуг і за якістю проведених ремонтних робіт у житловому будинку №______ :
- брати участь у плануванні робіт по утриманню житлового будинку № _____ та прибудинкової території;
- організовувати допомогу громадянам літнього віку, інвалідам, сім’ям загиблих воїнів, партизан і військовослужбовців, малозабезпеченим і багатодітним сім’ям, а також самотнім громадянам, дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківської опіки, вносити пропозиції з цих питань до органів місцевого самоврядування;
- надавати необхідну допомогу органам пожежного нагляду в здійсненні протипожежних заходів, організовувати вивчення населенням правил пожежної безпеки, брати участь в здійсненні суспільного контролю за дотриманням вимог пожежної безпеки;
- розглядати заяви громадян, проводити прийом громадян;
- сприяти депутатам міської ради в організації їх зустрічей з виборцями, прийому громадян і проведенні їх роботи у виборчих округах;
7.Територія та строк дії будинкового комітету
7.1. Будинковий комітет діє в межах житлового будинку №___.
7.2. Строк дії будинкового комітету обмежується строком повноважень ради, що надала дозвіл на створення органу самоорганізації населення – будинкового комітету
8. Порядок припинення діяльності будинкового комітету
8.1. Будинковий комітет припиняє свою діяльність у разі:
- створення об’єднання співвласників (товариства) співвласників багатоквартирного будинку;
- за рішенням судових органів у випадках, передбачених чинним законодавством;
- за рішенням загальних зборів будинку;
у разі припинення повноважень ради, що надала дозвіл на створення будинкового комітету.
Додаткові метаріали по темі:

http://www.mjk.lutsk.ua/Lutsk/Document.2005-08-04.5946324856

http://www.gkge.ternopil.ua/index055.html

http://www.kreschatic.kiev.ua/ua/2748/art/28179.html

Для реєстрації в м.Києві:

http://kmr.gov.ua/divinfo.asp?Id=134

Публікації та новини схожі

Нафтогаз: "Київенерго" відключене від газопостачання через борги

21.08.2014
Нафтогаз: Як повідомляють в компанії, відключення «Київенерго» від газопостачання відбувається виключно через борги цієї структури перед «Нафтогазом України», які становлять 96% від загальної заборгованості міста Києва.

докладніше

Минрегион: выросли объемы строительства в 6 регионах Украины

15.02.2014
Минрегион: выросли объемы строительства в 6 регионах Украины Как сообщает УНН в пресс-службе Министерства регионального развития, строительства и ЖКХ: по итогам 2013 года в 6 регионах Украины выросли объемы выполненных строительных работ.

докладніше

На основі чого ж формуються тарифи?

07.12.2011
На основі чого ж формуються тарифи? Всі ми щомісяця сплачуємо рахунки за комунальні послуги й незлим тихим словом згадуємо можновладців, чиїми «зусиллями» тарифи на послуги з постачання холодної та гарячої води, централізованого опалення вкотре піднято, а похвалитися якістю отриманих послуг можуть одиниці. Тож і виникає питання: за що нас змушують платити? За холодні батареї та відсутність гарячої води тижнями?

докладніше

У серпні Україна збільшила імпорт природного газу з Європи на 13%

02.09.2014
У серпні Україна збільшила імпорт природного газу з Європи на 13% Україна, що вже понад 2 місяці не отримує російського газу, в серпні 2014 року збільшила порівняно з липнем імпорт газу з Європи на 13% - до 250 млн куб. м.

докладніше

Юридична консультація

проект типового договора компенсации коммунальных услуг между ОСББ и юридическим лицом

 “В нашем доме, обслуживаемом ОСББ, на 1-м этаже расположен банк, который имеет счетчики: электричества, тепла, горячей и холодной воды. Водоканал заключает договор только с ОСББ и предлагает ОСББ по отдельному договору с банком получать компенсацию. Если можете, помогите пож. найти проект типового договора компенсации коммунальных услуг между ОСББ и юридическим лицом”.

докладніше

как правильно составить заявление директору водоканала

 Подскажите пожалуйста, как правильно составить заявление директору водоканала (пришел какой-то виртуальный(несуществующий) долг на воду. Оплата за воду производилась всегда регулярно по счетчику.

докладніше

соседи поставили бронированную входную дверь

 Соседи поставили бронированную входную дверь, изменив при этом направление открывания. В результате при полном ее открывании наша дверь на 30% закрывается соседней дверью, на выход остается 50-60см свободного пространства. Соответсвует ли это нормам пожарной безопасности нашей квартиры? Надо ли мне предпринимать какие-либо действия в защиту своего жилья? Куда обращаться?

докладніше

чи потрібно оформляти акти списання ТМЦ

 Чи потрібно оформляти акти списання ТМЦ (фарба, сіль, лампочки, метал), чи це відносити до накладних витрат?

докладніше